Wettelijke kennisgeving

Deze website is eigendom van Top On Web NV, een bedrijf dat zich bezighoudt met het creëren en beheren van websites, gevestigd te Rue Johannes Gutenberg 36, 1402 Nijvel. Dit eigendomsrecht omvat niet de Persoonsgegevens die via verschillende formulieren worden ingediend en uitsluitend naar de Verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden zoals bepaald in de Verordening (EU) 2016/679.

In die zin dienen zowel Top On Web als zijn klant vertegenwoordigd door deze site te voldoen aan de wetteksten houdende vaststelling van de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers aan deze website, namelijk de Wet van 30 juli 2018 (wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese Verordening van 27 april 2016 van toepassing sinds 25 mei 2018. De privacy van elke internetgebruiker die deze site bezoekt wordt gerespecteerd, en de informatie die over hem wordt verzameld zal uitsluitend op passende wijze worden gebruikt.

Raadpleeg ons PRIVACYBELEID om uw rechten te kennen op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens.

1. Algemeen

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site worden verzocht om ze regelmatig te raadplegen. Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor de gebruikers. Voor een technisch onderhoud kan echter worden besloten de toegang tijdelijk te onderbreken. In dat geval zal Top On Web NV trachten de data en uren van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen. De site wordt regelmatig bijgewerkt door Top On Web NV of zijn partners. Ook de wettelijke kennisgevingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt verzocht om ze zo vaak mogelijk te raadplegen en er kennis van te nemen.

2. Beschrijving van de geleverde diensten

Deze site is bedoeld om informatie te verstrekken over alle aangeboden diensten en opdrachten die door de onderneming of de vertegenwoordigde natuurlijke persoon worden uitgevoerd. Die laatste, alsook de NV Top On Web, proberen op de site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Ze kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de actualisering, door henof door externe partners die hen deze informatie verstrekken. Alle informatie op deze site is louter indicatief, en kan evolueren. Bovendien is de informatie op de site niet uitputtend. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen nadat ze online is gezet.

3. Contractuele beperkingen op de technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die vrij is van virussen en met een recente en up to date browser.

4. Intellectuele eigendom en namaak

Tenzij anders vermeld, bezit Top On Web NV de eigendomsrechten of de gebruiksrechten op alle elementen die op de site kunnen worden geraadpleegd, zoals teksten, afbeeldingen, illustraties, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of het proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Top On Web NV. Elke ongeautoriseerde exploitatie van de site of een van de elementen op de site, wordt als namaak beschouwd en wordt vervolgd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. Beperkingen van aansprakelijkheid

Top On Web NV of de onderneming die wordt vertegenwoordigd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van deze site, en resulterend uit het gebruik van een apparaat dat niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties of het optreden van een bug of incompatibiliteit. Ze kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of van een kans) die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

6. Cookies

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen bepaalde gegevens worden verzameld via cookies die op de website worden geplaatst.

Een cookie is een bestand dat door een site wordt geplaatst in de browser die u gebruikt om op het web te surfen. Met behulp van cookies kunnen we u bij elk bezoek op de betreffende site herkennen. De cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners afhankelijk van hun doel dat hieronder wordt uitgelegd.

De verschillende cookies die op deze site worden gebruikt

7. Toepasselijk recht

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, het enige toepasselijke recht, bij geschillen.

Elk geschil dat niet in der minne binnen een periode van maximaal één maand na het ontstaan ervan kan worden geschikt -een termijn die in onderling overleg kan worden verlengd-, kan door de meest gerede partij voor de Franstalige rechtbank van het betreffende arrondissement worden gebracht.