Privacybeleid

Deze privacyverklaring is bedoeld voor iedere persoon die via deze site contact opneemt met de onderneming of de persoon van wie de commerciële activiteit op de site wordt aangeboden.

De verzamelde gegevens blijven beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier en zullen met het grootste respect worden verwerkt. Wij geven prioriteit aan de opslag en verwerking van uw gegevens met het grootste respect voor de bescherming van de privacy en volgens de regelen der kunst. We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen, deze niet te misbruiken of openbaar te maken en ze discreet te behandelen.

We informeren u over het gebruik van uw gegevens en de manier waarop ze worden verzameld, omdat uw vertrouwen belangrijk is voor ons. Hieronder vindt u de beginselen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en het respect voor uw privacy en uw gegevens op deze site.

1) Verwerking van persoonsgegevens

We hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met het grootste respect voor de wetgeving ter zake, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; in het Engels: General Data Protection Regulation of GDPR).

2) Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De bovengenoemde onderneming of natuurlijke persoon in de contactgegevens van deze site.

3) Op welke rechtsgrond is de gegevensverwerking gebaseerd?

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken van openbaar belang of relevant voor de uitoefening van het openbaar gezag, of de uitvoering van een contract waarbij de betrokken persoon partij is of van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene, of voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke zijn onderworpen, of voor legitieme belangen die wij als verwerkingsverantwoordelijke nastreven. Wanneer u ons machtigt om een opdracht uit te voeren of wanneer u ons een specifiek verzoek stuurt, kan de verwerking van uw gegevens ook op basis van uw toestemming gebeuren.

Onze verwerking van persoonsgegevens is op de volgende rechtsgronden gebaseerd:

1. Verwerking van persoonsgegevens verzameld via onze website:

Rechtsgrond: uw toestemming.

2. Verwerking om verzoekers te informeren en/ofhen te adviseren:

Rechtsgrond: ons legitiem belang.

4) Welke categorieën van persoonsgegevens worden er verwerkt?

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

5) Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

We delen uw persoonsgegevens niet, behalve om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

6) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat u vraagt om ze tewissen of totdat ze niet langer nodig zijn voor het eerder genoemde gebruik.

7) Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, hebt u de volgenderechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Het recht op inzage in uw gegevens.

Als u de gegevens die wij over u verwerken wilt raadplegen, kunt u uw recht op inzage uitoefenen en wij zullen u een compleet overzicht van uw gegevens geven.

2. Het recht op rectificatie van uw gegevens.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u hebben niet of niet meer correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen.

3. Het recht op wissen van uw gegevens.

Als u meent dat een verwerking van bepaalde gegevens onrechtmatig is, kunt u vragen dat deze gegevens worden gewist door per e-mail contact met ons op te nemen.

4. Het recht op weigering van de automatische verwerking van uw gegevens.

Uw gegevens worden niet op een automatische manier, zonder menselijke tussenkomst, verwerkt.

8) Hoe moet u uw rechten uitoefenen om meer informatie te krijgen?

Zorg ervoor dat uw verzoek nauwkeurig is, zodat we uw verzoek op een concrete en correcte manier kunnen behandelen.

Wanneer u een recht uitoefent, kunnen we u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders uw rechten voor u uitoefent. Er kan dus een kopie van uw identiteitskaart worden gevraagd.

Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie hierover te verkrijgen, dient u contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via de informatie op de contactpagina van deze site.